Nước mặt cho Nông nghiệp

Nước mặt cho Nông nghiệp

Khi lấy nước từ kênh hoặc hồ chứa, mức độ dâng lên hay hạ xuống của mực nước sẽ làm thay đổi đáng kể quy chuẩn kỹ thuật của hệ thống bơm, bởi vì những dao động này sẽ làm thay đổi cột áp. Một máy bơm đơn tốc được định cỡ để bơm nước lên từ mực nước thấp nhất sẽ đốt rất nhiều tiền điện khi mực nước lên cao. Trong trường hợp này thì một bơm điều tốc sẽ có thể điều chỉnh tốc độ để bù đắp những thay đổi về mực nước, và mang lại lợi ích cho năng suất tổng thể của nông trại.

Với sự hỗ trợ của Thiên Sơn, nhà nông sẽ có một hệ thống cân bằng đầu vào giữa sự dao động mực nước và yêu cầu bảo vệ máy bơm không bị chạy khô, tình trạng bọt khí và hỏng động cơ.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng